Tancho 24

Tancho 24

20,000,000

High Quality Tosai Tancho

  • Kích thước: 33cm
  • Giới tính: Female
  • Trại lai tạo: Torazo Koi Farm
THÊM VÀO YÊU THÍCH