Showa 26

Showa 26

15,000,000

High Quality Tosai Showa

  • Kích thước: 34 cm
  • Giới tính: Male
  • Trại lai tạo: Torazo Koi Farm
THÊM VÀO YÊU THÍCH