Showa 16

Showa 16

10,000,000

High quality Tosai Showa

  • Kích thước: 28 cm
  • Giới tính: Male
  • Trại lai tạo: Torazo Koi Farm
THÊM VÀO YÊU THÍCH