Showa 08

Showa 08

15,000,000

High Quality Tosai Showa

  • Kích thước: 31 cm
  • Giới tính: Female
  • Trại lai tạo: Torazo Koi Farm
THÊM VÀO YÊU THÍCH